Bijlagen verzoekschrift toelating Wsnp

Bij het verzoekschrift 284 (en de gekoppelde formulieren) bent u verplicht ook bijlagen toe te voegen. Hieronder informeren wij u welke bijlagen u moet bijvoegen.


Let op:

 • alle bijlagen moet u in tweevoud aanleveren;
 • alle bijlagen mogen niet ouder dan één maand zijn;
 • alle bijlagen moeten genummerd zijn; 
 • verwijs naar de bijlagen in uw formulieren.

(Zo bepaalt art. 3.1.2.6 van het Procesreglement.) De rechtbank kan om toezending van aanvullende stukken verzoeken.
 

Bijlagen

 1. een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort / rijbewijs / identiteitskaart):
  1. van een verzoeker, en
  2. van de (huwelijks)partner, indien de verzoeker in enige gemeenschap van goederen is gehuwd of in enige gemeenschap van goederen een geregistreerd partnerschap is aangegaan;
 2.  indien het verzoekschrift is ondertekend door een gevolmachtigde die niet als advocaat is ingeschreven, een geschrift waaruit de volmacht blijkt;
 3.  een origineel uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie van de verzoeker met vermelding van zijn burgerlijke staat;
 4. een recente loonstrook of uitkeringsspecificatie;
 5.  indien de verzoeker is gehuwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan en huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt, een kopie van de akte huwelijkse voorwaarden;
 6.  indien sprake is van schulden aan (een) uitkeringsinstantie(s) of aan de Belastingdienst, (telkens) een specificatie en, indien aanwezig, een terug- c.q. invorderingsbesluit daarvan;
 7.  indien de verzoeker een bedrijf heeft of heeft gehad, een origineel uittreksel uit het handelsregister en, indien deze zijn opgemaakt, de jaarstukken van de laatste drie jaar;
 8.  indien sprake is van schulden bij het CJIB, een opgave van het CJIB waarin deze schulden worden gespecificeerd;
 9.  indien sprake is van schulden die samenhangen met een strafrechtelijke veroordeling en / of tot schadevergoeding aan een benadeelde wegens het plegen van een misdrijf, een specificatie van deze schulden en een kopie van het strafvonnis;
 10.  indien de schulden zijn veroorzaakt door verslaving of psychische problemen, een recente verklaring van de daarop betrekking hebbende hulpverlening over het verloop van de behandeling;
 11.  een verklaring van de schuldhulpverlener over het verloop van het minnelijk traject, de motivatie van schuldenaren, de wijze waarop de zij hun afspraken zijn nagekomen en zijn inschatting van de kans van slagen van de Wsnp (document 'Rapportage schuldbemiddelaar betreffende het minnelijk traject; buiten gemeenschap van goederen');
 12.  in geval van vermogen dat in bezit is van de schuldenaren:
  1. een kopie van bijvoorbeeld een spaarpolis, een lijfrente- of kapitaalverzekering, autopapieren, een eigendomsbewijs caravan, een tweede woning et cetera.