Moratorium (art. 287b Fw)

Toelichting

Dit verzoek wordt ingediend als het minnelijk traject net gestart is of in elk geval nog niet tot een aangeboden akkoord heeft geleid. De rechtbank moet in elk geval kunnen beoordelen:

  • dat sprake is van een bedreigende situatie die leidt tot ontruiming van de woning, afsluiting van gas, elektriciteit of water of opschorting van de ziektekostenverzekering;
  • wat de aard en omvang van de schuldvorderingen is en of zij al dan niet te goeder trouw zijn ontstaan en/of, als dat niet het geval is, dat de onderliggende oorzaken onder controle zijn;
  • dat een schuldhulpverlener bezig is of gaat met een schuldregeling of -sanering, waarbij er rekening mee moet worden gehouden dat de stabilisatiefase niet wordt gezien als onderdeel van het minnelijk traject;
  • dat de schuldenaar tijdens het moratorium de lopende vaste lasten kan betalen.

In het verzoek moet uitgebreid beschreven worden hoe de feitelijke situatie (inclusief de bedreigende situatie) van de schuldenaar is ten tijde van het verzoek. Ook moet de schuldhulpverleningsinstantie beschrijven wat de stand van zaken is in het schuldhulpverleningsproces. 
In het verzoek moet specifiek gevraagd worden om opheffing of opschorting van de dreigende situatie, waarbij het belang van de verzoeker afgezet moet worden tegen het belang van de schuldeiser. 
Het verzoekschrift dient een concreet verzoek te omvatten om de bedreigende situatie op te heffen.
Om vast te stellen dat sprake is van een bedreigende situatie is een kopie van een ontruimingsvonnis, de beslissing om nutsleveringen, waterlevering of zorgverzekeringen te beƫindigen, een dagvaarding of aanzegging nodig. De rechtbank wil tevens kunnen beoordelen of de bedreigende situatie op een andere manier voorkomen had kunnen worden en hoe lang het moratorium moet duren. Hiervoor is inzicht in het verloop van het minnelijk traject tot dat moment nodig en een onderbouwde inschatting van de resterende looptijd van dat traject.

U kunt een moratorium ex artikel 287b Fw. niet aanvragen in andere spoedeisende situaties dan de hierboven genoemde. Voor andere spoedeisende zaken, zoals een dreigende beslaglegging of gijzeling, die een verzoek tot toepassing van de Wsnp kunnen doorkruisen, kunt u bij de rechtbank een verzoek voorlopige voorziening ex artikel 287 lid 4 Fw. indienen. Dat kan alleen wanneer het minnelijk traject al (zo goed als) beƫindigd is en het Wsnp-verzoek, waarvan het verzoek voorlopige voorziening onderdeel uitmaakt, is ingediend.
 

Het verzoekschrift 

  1. Verzoekschrift moratorium (art. 287b Fw)

Bijlagen 

Onderaan het 'Verzoekschrift moratorium (art. 287b Fw)'  ziet u welke bijlagen u  moet toevoegen. Vink aan welke bijlagen van toepassing zijn en welke u meelevert.