Nadere uitleg toewijzingspercentage Wsnp

In de Monitor Wsnp 2020 staat een toewijzingspercentage vermeld dat aangeeft welk percentage van de verzoeken om toelating tot de Wsnp wordt toegekend. Dit percentage verschilt per rechtbank en komt gemiddeld uit op 53,4%.

Dit percentage wordt berekend door het aantal toewijzingen te delen op het totaal aantal verzoeken dat in dat jaar is afgedaan. Hierin worden ook de pro forma verzoeken meegenomen.

Dit jaar kreeg Bureau Wsnp reacties over de wijze waarop het toewijzingspercentage wordt berekend. Wij snappen de overweging dat het percentage zoals dat nu in de Monitor Wsnp staat vermeld verkeerd geïnterpreteerd kan worden en een te negatief beeld kan geven over de kansen om in de Wsnp toegelaten te worden. Reden waarom wij het percentage zoals dat staat vermeld in de Monitor Wsnp graag nader willen toelichten.

In de volgende Monitor Wsnp nemen we dit overigens ook zeker mee.
 

Waarom kiest Bureau Wsnp voor deze berekeningswijze?

De reden waarom in de Monitor Wsnp alle afdoeningswijzen worden meegenomen is dat niet met zekerheid gezegd kan worden hoeveel verzoeken er daadwerkelijk zijn behandeld. Gebleken is dat rechtbanken het aantal afwijzingen en intrekkingen niet uniform registreert. Dit gebeurt met name bij de pro forma verzoeken met betrekking tot het moratorium en het dwangakkoord. Een verzoek dat als afgewezen wordt geregistreerd, kan in werkelijkheid een intrekking zijn geweest.

Dit is ook de reden waarom er sinds 2016 voor is gekozen om niet langer een afwijzingspercentage op te nemen in de Monitor Wsnp.

In de Monitor Wsnp wordt een verzoekschrift dat bij een voorlopige voorziening is bijgevoegd niet meegeteld als een pro forma verzoek, omdat een voorlopige voorziening altijd wordt ingediend gelijk met of zelfs na het indienen van een toelatingsverzoek Wsnp en in principe ook zal worden behandeld als Wsnp verzoek.
 

Wat kan er gezegd worden over het toewijzingspercentage?

Duidelijk is dat we met de huidige cijfers niet exact kunnen aangeven welke (pro forma) verzoeken daadwerkelijk behandeld worden, en wat dan het toewijzingspercentage is, maar we kunnen deze wel dichter benaderen dan nu in de Monitor Wsnp gebeurt.

Bureau Wsnp heeft op een andere wijze naar de cijfers gekeken, door te kijken naar wat in 2019 bij benadering het afwijzingspercentage is geweest én naar hoe de pro forma verzoeken zijn afgedaan. We komen er dan op uit dat landelijk gemiddeld circa 80% van de behandelde verzoeken Wsnp wordt toegekend.

In ieder geval wordt hiermee nog eens duidelijk dat het zeer zinvol is om een Wsnp verzoek in te dienen. Van de behandelde verzoeken wordt circa 80% toegelaten in de Wsnp. En van de toegelaten schuldenaren eindigt 90% met een schone lei.