Persbericht monitor Wsnp 16e meting (2019)

PERSBERICHT

’s-Hertogenbosch, 1 juli 2020
 

Wsnp blijft effectieve oplossing voor schulden

Zestiende Monitor Wsnp gepubliceerd, open het rapport hier
 

Ook in 2019 bleek weer dat de Wsnp (Wet Schuldsanering natuurlijke personen) een goede manier is om problematische schulden op te lossen. 93% van de schuldsaneringen eindigde in dat jaar positief. Dit betekent dat deze personen, na (in principe) drie jaar in de Wsnp, schuldenvrij hun leven kunnen voortzetten. Toch zien we de instroom in de Wsnp de laatste jaren sterk dalen, terwijl uit de jaarcijfers van de Nvvk (de grootste branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening) blijkt, dat de instroom in de minnelijke regeling ongewijzigd is met 1/3 succesvolle schuldregelingen. Het is dan ook belangrijk ervoor te zorgen dat meer mensen met schulden geholpen gaan worden en daarbij ook de instroom in de Wsnp wordt geoptimaliseerd.


In 2019 zijn door de rechtspraak in totaal 4.637 personen toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. In 2015 waren dat er nog 11.703, een daling van 60% in de afgelopen 5 jaar. Ook in 2020 lijkt deze trend zich verder voort te zetten.
 

Daling instroom

De dalende trend is al sinds 2012 zichtbaar. In 2011 werden er nog 14.727 schuldsaneringsregelingen uitgesproken, in 2019 4.637. Ten opzichte van 2018 betreft de daling 1.260 personen.

Deze daling van de afgelopen jaren is niet onopgemerkt gebleven en er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de oorzaken en de mogelijke oplossingsrichtingen. Ook Bureau Wsnp heeft in een Quick Scan zijn visie gegeven op mogelijke oorzaken van de dalende instroom en doet aanbevelingen om de aansluiting tussen het minnelijk en wettelijk traject te verbeteren.
 

Afname aantal bewindvoerders

Geheel in lijn met de dalende instroom in de Wsnp nam het aantal actieve bewindvoerders ook in 2019 opnieuw af. In 2015 waren er nog 561 actieve bewindvoerders, in 2019 is dit afgenomen tot 355.
 

Ontwikkelingen bij de gerechtshoven

En ook bij de gerechtshoven is de laatste jaren een daling zichtbaar in het aantal behandelde hoger beroepszaken. Deze daling is te zien bij zowel hoger beroepszaken inzake een weigering toepassing Wsnp als bij hoger beroepszaken inzake een tussentijdse beëindiging Wsnp.
 

De ontwikkelingen per voorziening

In 2019 werden in totaal 3.663 verzoekschriften voor één van de dwangmiddelen bij de rechtbanken ingediend, waarvan 2.542 een verzoekschrift voor een dwangakkoord betrof. Het aantal verzoeken dwangakkoord dat succesvol eindigde in een minnelijke schuldregeling, ligt bij alle rechtbanken rond de 80%.

Verder nam het aantal verzoekschriften voor een moratorium in 2019 af naar 852 verzoeken. Het percentage dat hiervan wordt toegekend ligt net als voorgaande jaren rond de 68%. In 2019 worden slechts 271 verzoeken voor en voorlopige voorziening ingediend, waarvan 80% werd toegekend.
 

Monitor Wsnp 2019

De Raad voor Rechtsbijstand monitort de werking van de Wsnp jaarlijks. Het rapport bevat een update van een vaste set aan gegevens.
 

Voor meer informatie over dit persbericht:

Annemarie Ruesink , Raad voor Rechtsbijstand, Bureau Wsnp