Checklist scheiden tijdens de Wsnp

Hieronder vindt u de checklist scheiden tijdens de Wsnp. De gegevens kunt u ook downloaden als pdf. Onder de checlist vindt u een aantal bijzondere uitspraken met betrekking tot trouwen en scheiden tijdens de Wsnp. 
 

Checklist scheiden tijdens de Wsnp

Het ontbinden van een huwelijk of geregistreerd partnerschap tijdens de Wsnp is in beginsel op normale wijze mogelijk. Het kan echter nadelige gevolgen hebben voor de Wsnp 1. De schuldenaar moet bij een voorgenomen echtscheiding daarom zo spoedig mogelijk contact opnemen met de bewindvoerder. De mogelijke gevolgen voor de Wsnp moeten goed onderzocht en besproken worden, en de rechter-commissaris moet hierover worden ingelicht. Uiteraard is het belangrijk dat dit gebeurt vóórdat de schuldenaar overgaat tot echtscheiding.
De rechter-commissaris bekijkt of de Wsnp voortgezet kan worden bij een echtscheiding, of de schuldenaren de negatieve gevolgen voor de Wsnp moeten compenseren, en zo ja, op elke wijze.

Hieronder geeft Bureau Wsnp een aantal aandachtspunten weer die voor de Wsnp-bewindvoerder van belang kunnen zijn bij een voornemen tot echtscheiding van een schuldenaar. De aandachtspunten zijn bedoeld om de negatieve gevolgen voor de Wsnp te minimaliseren.
 

1 Informatie-inwinning

Maakt de schuldenaar kenbaar te willen scheiden, dan onderzoekt de Wsnp-bewindvoerder wat de gevolgen voor de Wsnp zijn. De volgende onderdelen zijn hierbij van belang:

 1. De bewindvoerder meldt de schuldenaren dat een echtscheiding negatieve gevolgen kan hebben voor de Wsnp, en dat hij deze gevolgen onderzoekt en voorlegt aan de rechter-commissaris. De rechter-commissaris bekijkt of de Wsnp voortgezet kan worden na de echtscheiding, en zo ja, of de negatieve gevolgen gecompenseerd moeten worden.
  De bewindvoerder deelt mee dat het voor de juiste voortzetting van de Wsnp dringend gewenst is dat de schuldenaar/schuldenaren wachten met het indienen van het verzoek tot echtscheiding/geregistreerd partnerschap) totdat de rechter-commissaris heeft gereageerd op de voorgenomen scheiding. Wachten de schuldenaren niet, dan kunnen de gevolgen van de echtscheiding zorgen voor een tussentijdse beëindiging.
   
 2. De bewindvoerder onderzoekt de volgende onderwerpen en legt deze voor bij de rechter-commissaris: 
  1. welk huwelijksvermogensrecht is van toepassing?;
  2. als er sprake is van enige gemeenschap van goederen, wat voor (negatieve) gevolgen heeft het opbreken van deze gemeenschap voor:
   1. het ontstaan van (aansprakelijkheid voor) nieuwe schulden 2;
   2. de resterende duur van de schuldsanering;
   3. het (te verwachten) vtlb/vtlb’s;
   4. de aflossingscapaciteit(en);
   5. wat de boedel, door een eventuele daling van de aflossingscapaciteit, misloopt;
   6. of verwacht mag worden dat de schuldenaren het tekort (uit punt iv) moet compenseren, en zo ja, op welke wijze dit mogelijk is.
     
 3. De bewindvoerder wacht met het splitsen van de dossiers op de ontbinding van de gemeenschap door de schuldenaren of wanneer de samenwoning feitelijk verbroken is.
   

2 Splitsen van de zaak

Zodra duidelijk is wat de rechter-commissaris heeft besloten over de gevolgen van de echtscheiding, kan de schuldenaar besluiten of hij daadwerkelijk overgaat tot de echtscheiding.

 1. De bewindvoerder splitst de dossiers nadat de indiening van het verzoek tot echtscheiding/ontbinding van het geregistreerd partnerschap in het register is ingeschreven of wanneer de samenwoning feitelijk verbroken is.
   
 2. De bewindvoerder wijzigt de postblokkade, als deze nog niet opgeheven is, wanneer de schuldenaren op een ander adres (zijn) gaan wonen.
   
 3. De bewindvoerder registreert de inkomens en de vaste lasten van beide schuldenaren apart en maakt twee nieuwe vtlb-berekeningen.
   
 4. De bewindvoerder houdt de boedelrekening in stand, het gaat ten slotte om schulden die vóór de scheiding al bestonden. Als één van de partners uit de sanering is gezet, dan moet de boedelrekening wél gesplitst worden en wel per datum einde schuldsanering van die partner.
   

Regresrecht 3

Na de ontbinding van de huwelijksgemeenschap blijven beide personen 100% aansprakelijk voor de gemeenschapsschulden waarvoor zij tijdens het huwelijk reeds aansprakelijk waren. Het maakt voor de aflossing aan de schuldeisers niet uit wie welk deel betaalt 4.Tenzij anders afgesproken hebben de ex-partners naar elkaar een gelijk deel aan de vordering; elk 50% (de interne draagplicht 5). Betaalt één van beiden méér dan zijn interne draagplicht, dan ontstaat voor dat meerdere deel een regresvordering op de ex-partner 6. Als de Wsnp van toepassing is op de ex-partner, dan moet de regresvordering ter verificatie ingediend worden.

Terzijde: Op grond van art. 299 lid 1 sub e Fw vallen regresvorderingen onder de werking van de schuldsanering. Ook als die zijn ontstaan ná de toelatingsdatum. Krijgt de schuldenaar de schone lei toegewezen, dan wordt ook de regresvordering omgezet naar een natuurlijke verbintenis.
 

3 Overig

 1. Er hoeft geen aparte crediteurenlijst gemaakt te worden per schuldenaar; de crediteurenlijst aan het begin van de schuldsanering blijft van kracht. Indien een echtgenoot een schuld erft is dit niet het geval. In dat geval moet voor deze schuld een aparte crediteurenlijst gemaakt worden.
   
 2. De bewindvoerder blijft de rechter-commissaris goed informeren en tijdig van relevante informatie voorzien.
   

Voetnoten

 1. Zie uitspraak ECLI:NL:RBDHA:2015:10039;
 2. Zoals bedoeld in art. 350 lid 3a Fw;
 3. Voor meer informatie over regresvorderingen en de Wsnp, zie vakblad Wsnp Periodiek 2016/2, artikel 12;
 4. art. 6:7 lid 1 BW;
 5. art. 6:6 lid 1 BW;
 6. art. 6:10 BW;
   

Bijzondere uitspraken m.b.t. scheiden tijdens de Wsnp

 • Echtscheiding drie maanden voor einde schuldsaneringsregeling en verminderde afdracht. Beoordeling tekortkomingen in het kader van de ‘schone lei’: nieuwe schulden, onvoldoende rekening gehouden met schuldsaneringsregeling en belangen schuldeisers. Alsnog mogelijkheid tot compensatie. ECLI:NL:RBDHA:2015:10039