Pilot schuldenrechter van start bij Rechtbank Den Haag

De rechtbank Den Haag zal per 1 januari 2020 starten met de pilot van 'De Schuldenrechter: het kan en moet beter'. Op maandag 28 oktober hebben mevrouw mr. D. Nobel, teamvoorzitter van het team Insolventies en de heer mr. R. Cats, rechter, de plannen nader toegelicht voor de Wsnp-bewindvoerders.
 

In het kader van het visiedocument schuldenproblematiek heeft de rechtbank drie belangrijke doelen geformuleerd voor deze pilot:

  1. Hoe kan de rechtspraak bijdragen aan een vroegtijdige signalering van de schuldenproblematiek bij huishoudens?
  2. Hoe kan de aansluiting van het minnelijke traject op het wettelijke traject worden verbeterd?
  3. Hoe wordt bereikt dat meer Wsnp trajecten leiden tot een schone lei?

Nu er al zo’n tijd wordt gesproken over de schuldenrechter, vindt de rechtbank Den Haag dat de tijd gekomen is om een aantal maatregelen in de praktijk uit te voeren. Er zijn 13 maatregelen geformuleerd. De meest in het oog springende maatregelen zijn:

  • Bij elke rolzitting van kanton zal een schuldenfunctionaris van de rechtbank aanwezig zijn. Schuldenaren kunnen in gesprek met deze functionaris, en na instemming van de schuldenaar volgt direct een doorverwijzing naar de gemeentelijke schuldhulpverlening.
  • Bij toelating tot het schuldenbewind wordt verscherpt toezicht ingesteld. De beschermingsbewindvoerder moet de schulden zo snel mogelijk inventariseren en hem/haar sneller aanmelden bij de schuldhulpverlening.
  • De schuldhulpverlener dient bij de toelating tot de Wsnp de rechtbank te adviseren welke ondersteunende maatregelen een positief verloop van de Wsnp vergroten.
  • De gemeente dient bij toelating van de Wsnp te adviseren of een lopend  beschermingsbewind nog steeds noodzakelijk is of dat een minder vergaande regeling ook adequaat zal zijn.
  • Gedurende het gehele schuldentraject is er 1 aangewezen schuldenrechter die gekoppeld is aan de schuldenaar. Op deze manier hoopt de rechtbank dat de rechter de problematiek van de schuldenaar beter kan doorgronden.
  • Problemen tijdens de Wsnp moeten sneller worden gesignaleerd door een actievere houding van Wsnp-bewindvoerders en verscherpt toezicht door de rechter-commissarissen.
  • Aan het einde van de Wsnp dient de Wsnp-bewindvoerder zich uit te laten over de mate van zelfredzaamheid van saniet en eventuele nazorgadviezen die aan de (ex-)schuldenaar meegegeven worden.

In de voorbereiding van de pilot is de BBW nauw betrokken geweest bij de uitwerking van de plannen. De pilot beperkt zich voorlopig uitsluitend tot alle zaken van inwoners van de gemeente Den Haag en zal geëvalueerd worden met de ketenpartners.