Vervolg op nieuwsflits: pilot toevoeging verzoekschrift toelating Wsnp

Op 19 februari 2021 is er een nieuwsflits uitgegaan waarin is aangekondigd dat Bureau Wsnp vanuit het ministerie van J&V, groen licht heeft gekregen voor de verdere voorbereiding van de pilot toevoeging verzoekschrift toelating Wsnp.

In dit artikel wordt kort ingegaan op de doelstelling, de scope en op de stand van zaken van de pilot.
 

Doelstelling van de pilot

Tijdens de pilot krijgen Wsnp-bewindvoerders de mogelijkheid een toevoeging aan te vragen bij de Raad voor Rechtsbijstand voor het indienen van een verzoekschrift toelating Wsnp, inclusief alle bijlagen (waaronder de 285 Fw-verklaring). Het doel van de pilot is in beeld brengen wat deze inzet van Wsnp-bewindvoerders betekent voor de doorstroming van het minnelijk naar het wettelijk traject én voor de toegankelijkheid van de Wsnp.

Er wordt gekeken naar de effecten bij de afdelingen schuldhulpverlening van gemeenten en de effecten bij de afdelingen Insolventie van de rechtbanken. Verder wordt inzichtelijk gemaakt wat het effect is op de werkvoorraad van de Raad voor Rechtsbijstand. Naast de kwantitatieve effecten worden ook de ervaringen van de gemeentelijke schuldhulpverleners, de beschermingsbewindvoerders, de rechtbankmedewerkers, de Wsnp-bewindvoerders en de burgers/schuldenaren in het onderzoek meegenomen.

Daarnaast dient de pilot, ten behoeve van verdere uitwerking van een eventueel voornemen tot staand beleid, ook inzicht te geven in de financiële consequenties.
 

Wat is de ‘scope’ van de pilot?

Alle Wsnp-bewindvoerders, zowel advocaat als niet-advocaat, die ingeschreven staan in het Wsnp-bewindvoerderregister en minimaal één lopende schuldsaneringszaak hebben, krijgen de mogelijkheid deel te nemen aan de pilot. De Wsnp-bewindvoerders sluiten hiervoor een overeenkomst af met de Raad voor Rechtsbijstand.

Bureau Wsnp heeft een aantal scenario’s geschetst waarbij een Wsnp-bewindvoerder kan worden ingeschakeld om een verzoekschrift toelating Wsnp, inclusief alle bijlagen (waaronder de 285 Fw-verklaring) in te dienen. Deze scenario’s worden verder uitgewerkt tijdens de pilot.
 

Stand van zaken voorbereidingsfase

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de pilot in volle gang. De pilot is tevens onder de aandacht gebracht bij onder andere de NVVK, de VNG, Horus, de BBW en de Rechtspraak. Via onze nieuwsbrief/website wordt u op de hoogte gehouden van de subsidieregeling, de aanmeldprocedure en de startdatum van de pilot.