Over Bureau Wsnp

Bureau Wsnp is onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand. Het bureau voert, in opdracht van de minister van Justitie en Veiligheid, enkele onderdelen uit van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (hierna: Wsnp).

De Wsnp is een wettelijke regeling voor mensen met probleemschulden. Als de burger de regeling positief doorloopt, ontvangt hij/zij de schone lei en raakt hierdoor schuldenvrij. 

U vindt onze contactgegevens op de contactpagina.
 

Voor wie?

Mensen met problematische schulden (hierna: de schuldenaar) kunnen bij de rechtbank een verzoek tot toelating in de Wsnp indienen. De rechtbank verklaart de Wsnp alleen van toepassing op een schuldenaar die voldoet aan alle voorwaarden.
Eén van de voorwaarden is dat een schuldenaar:

 • vóór zijn verzoek tot toelating Wsnp heeft geprobeerd een schuldregeling uit te voeren met een bevoegde partij – meestal is dit de gemeente;

of

 • failliet is verklaard en in aanmerking komt om het faillissement te laten omzetten in de Wsnp.

 

Het Wsnp traject

De rechtbank bepaalt of de Wsnp van toepassing is en wijst de Wsnp-bewindvoerder aan. De bewindvoerder houdt toezicht op de voortgang van de Wsnp en controleert of de schuldenaar zijn/haar verplichtingen nakomt.
Een Wsnp-traject duurt meestal drie jaar, maar kan maximaal vijf jaar duren. Het traject kan tussentijds verlengd worden, maar mag in totaal nooit langer zijn dan vijf jaar.

De schuldenaar behoudt tijdens de Wsnp een deel van zijn/haar inkomen. Dit heet het vrij te laten bedrag (hierna: vtlb). Het vtlb voorziet in de vaste lasten en levensonderhoud. De bewindvoerder berekent de hoogte van het vtlb. Het vtlb bedraagt ten minste de beslagvrije voet (90% van de participatienorm).
De schuldenaar moet ál het inkomen boven het vtlb afdragen aan de boedelrekening. De bewindvoerder beheert de boedelrekening.

Nadat de Wsnp is beëindigd, haalt de bewindvoerder zijn salaris en onkosten uit de gespaarde boedel. Daarna verdeelt de bewindvoerder het restant over de schuldeisers. Meestal kunnen de schulden niet volledig betaald worden. Als de rechtbank een schone lei toekent aan de schuldenaar, worden de restschulden omgezet naar een ‘natuurlijke verbintenis’. Schuldeisers mogen de restschuld dan niet meer verhalen op de schuldenaar.
 

Werkzaamheden Bureau Wsnp

Bureau Wsnp voert de volgende taken uit:

 • registreren van Wsnp-organisaties en Wsnp-bewindvoerders;
 • betalen van de bewindvoerdersubsidies;
 • rapporteren aan de minister van Justitie en Veiligheid;
 • ontwikkelen van beleid voor de uitvoering van de Wsnp;
 • goedkeuren van opleidingen voor permanente educatie voor bewindvoerders;
 • behandelen van klachten in het kader van de Gedragscode;
 • beantwoorden van vragen over de Wsnp via de landelijke helpdesk;
 • geven van voorlichting over (de werking van) de Wsnp via brochures, een website, voorlichtingsbijeenkomsten, mailings, social media en nieuwsbrieven;
 • adviseren over toekomstige ontwikkelingen om de kwaliteit van bewindvoerders te vergroten;
 • samenwerken met partijen uit de bewindvoerdersbranche om trends en ontwikkelingen in de markt te signaleren en te stimuleren;
 • behandelen van bezwaren van bewindvoerders die het niet eens zijn met een besluit dat zij van ons hebben ontvangen.

Adviescommissies

Bureau Wsnp wordt bij bepaalde werkzaamheden ondersteund door enkele onafhankelijke commissies, te weten:

 • PE Commissie
 • Commissie voor bezwaar
 • Klachtenadviescommissie Wsnp
 • Klankbordgroep