Klachtenregeling voor bewindvoerders Wsnp

In 2013 is de gedragscode voor bewindvoerders Wsnp (niet-advocaten) vastgesteld. Van bewindvoerders wordt verwacht dat ze de bepalingen in deze code naleven. Als Wsnp-bewindvoerder, maar ook wanneer zij optreden in een andere rol, bijvoorbeeld als rechtsbijstandverlener.
 

Voorwaarden indiening klacht

Wanneer iemand vindt dat een bewindvoerder zich niet deze code heeft gehouden, kan hij daarover een klacht indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. De klacht moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 1. er moet eerst een klacht zijn ingediend bij het kantoor waar de bewindvoerder werkt;
 2. de klacht mag niet gaan over de inhoud van een dossier. Dat soort klachten wordt behandeld door de rechter-commissaris die in die zaak is benoemd.

De Raad wordt bij een terechte klacht geadviseerd door de klachtenadviescommissie Wsnp. Aan dit advies hoeft de Raad zich niet te houden, maar in de regel zal zij dat wel doen.

De Raad beslist of een klacht gegrond is. Wanneer een klacht gegrond wordt verklaard kan de raad de bewindvoerder een sanctie opleggen, bijvoorbeeld door hem uit te schrijven uit het bewindvoerderregister of door zijn subsidie in één of meer zaken te verlagen.
 

De klachtenadviescommissie

Klachten in het kader van de klachtenregeling voor bewindvoerders Wsnp kunnen worden ingediend bij de Raad. Bij de beslissing of de klacht (on)gegrond is, wordt de raad bijgestaan door de klachtenadviescommissie. De commissie bestaat uit de volgende leden:

 • De heer mr. J.J. Groen – (plaatsvervangend) voorzitter
 • De heer mr. R. Cats – (plaatsvervangend) voorzitter
 • De heer F. Strijbos
 • Mevrouw mr. C.G. van der Wiel
 • Mevrouw M. Kuijper
 • Mevrouw J. Logtenberg

Relevante besluiten en stukken:

 1. Gedragscode bewindvoerder Wsnp II
 2. Klachtenregeling bewindvoerders Wsnp II
 3. Reglement betreffende de werkwijze van de Klachtenadviescommissie Wsnp II
 4. Aanvullend beleid ontzegging bewindvoerdersubsidie Wsnp
 5. Klachtenformulier