Postblokkade en medisch geheim

In dit artikel informeren wij u hoe de postblokkade zich verhoudt tot het verwerken van geheime post, bijvoorbeeld medische stukken.

Samengevat zijn de volgende twee principes leidend:

  1. De Wsnp-bewindvoerder mag geen stukken verwerken die geprivilegieerd zijn, tenzij de schuldenaar hier toestemming voor verleent.
  2. De schuldenaar is verplicht om de Wsnp-bewindvoerder en rechter-commissaris tijdig en volledig te informeren over alles wat van belang is voor de uitvoering van de Wsnp. Ook wanneer het gaat om stukken die volgens de wet geprivilegieerd zijn en de Wsnp-bewindvoerder niet mag verwerken zonder toestemming van de schuldenaar.

Hieronder lichten wij het onderwerp toe.
 

Wsnp-bewindvoerder mag alle post verwerken behalve…

De Wsnp-bewindvoerder heeft als hoofdregel het recht om alle post van schuldenaar te openen. Hij moet hierbij rekening houden met het feit dat het verwerken van de post (in)direct betrekking heeft op het Wsnp-bewind, d.w.z. de boedel, naleving van de Wsnp-verplichtingen, en schuldeisers. De Wsnp-bewindvoerder mag post van zogenaamde ‘geheimhouders’, zoals een arts, advocaat of notaris, in beginsel niet verwerken. De Wsnp-bewindvoerder kan hier echter alleen aan voldoen als de geheimhouding op de envelop staat vermeld. Dat is echter lang niet altijd het geval.
In de praktijk opent de Wsnp-bewindvoerder iedere envelop zonder geheimlabel, en zal de Wsnp-bewindvoerder zelf moeten vaststellen of het gaat om geprivilegieerde correspondentie.

Daarna moet de Wsnp-bewindvoerder de stukken meteen doorsturen naar de schuldenaar en mogen er geen kopieën van geprivilegieerde correspondentie worden gemaakt. De Wsnp-bewindvoerder mag de aldus verkregen informatie ook niet gebruiken in verslagen of bij zittingen. (Nb. zie ook Inspanningsverplichting, informatieplicht en medisch geheim.)

Bij veel bewindvoerdersorganisaties wordt alle binnenkomende post geopend, gescand en toegevoegd aan het dossier. Tevens wordt de post doorgestuurd naar de schuldenaar. Soms betreft dit de originele post, soms de gescande poststukken. Het valt niet altijd op dat er post van een geheimhouder tussen alle poststukken zit.
 

Inrichten verwerking post en geheimhoudingsplicht/AVG

In het licht van bovenstaande en van de AVG is het raadzaam om de postprocedure zo in te richten dat wordt voldaan aan bovengenoemde regels. Alle post die opgeslagen wordt, maar onterecht is verkregen of niet van belang is voor het WSNP-dossier, moet worden verwijderd uit het (digitale) dossier. Tevens moet het in de uitleg aan schuldenaren inzake de gegevensverwerking duidelijk zijn hoe met de post wordt omgegaan, wat bewaard wordt en met welke reden en wat niet bewaard wordt.
 

Inspanningsverplichting, informatieplicht en medisch geheim

Naast de manier waarop moet worden omgegaan met post van geheimhouders, speelt in sommige dossiers de vraag of de schuldenaar – op medische gronden-  arbeidsongeschikt is. Op basis van de informatieplicht moet de schuldenaar zijn/haar arbeidsongeschiktheid aantonen met medische gegevens. De rechter-commissaris en de Wsnp-bewindvoerder mogen op basis van art. 9 lid 2 sub f AVG deze stukken verwerken in het kader van de ontheffing van de inspanningsplicht, zie uitspraak ECLI:NL:RBOVE:2019:5057.
 

De schuldenaar beschikt reeds over medische stukken m.b.t. arbeidsongeschiktheid

Als de schuldenaar reeds beschikt over medische stukken waaruit dit blijkt, bijvoorbeeld een medische keuring in het kader van het recht op een uitkering, dan dient deze die stukken ter beschikking te stellen aan de Wsnp-bewindvoerder en rechter-commissaris. Elke burger heeft het recht(1) om een kopie op te vragen uit zijn/haar medisch dossier.

Wanneer deze stukken niet (meer) voldoende overtuigend zijn, kan de rechter-commissaris een nieuw arbeidsongeschiktheidsonderzoek eisen.

 

De arbeidsongeschiktheid is nog niet reeds vastgesteld

Als de schuldenaar niet reeds beschikt over medische stukken die (in voldoende mate) de arbeidsongeschiktheid aantonen, dan dient hij/zij een arbeidsongeschiktheidsonderzoek uit te laten voeren bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) of een soortgelijke instelling.

Zie voor meer achtergrondinformatie ook het artikel Wsnp-Periodiek augsutsus 2019, nr. 3, art. 18: Medisch beroepsgeheim in de Wsnp.

 

Voetnoot

  1. op basis van art. 456 van de Wet op de Geneeskundige Behandelings-overeenkomst en de richtlijnen van de KNMG.